5F
PLIKOSFERA POPULARNI
Pobieranie bez limitu oraz kino online za 5 zł na miesiąc! ZAMKNIJ
Regulamin

Niniejsza nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania Serwisu internetowego www.5fantastic.pl i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków jak również postanowień zawartych w regulaminie Serwisu.

Treść

Informacje o usługodawcy Serwisu
Właścicielem Serwisu i usługodawcą jest 5fantastic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Okrzei 5a, 71-272, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311424, posiadająca numer NIP 8522540165.

Polityka prywatności
5fantastic sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo przekazanych przez użytkowników danych osobowych oraz informuje, że przetwarzanie informacji dotyczących użytkowników Serwisu, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Pliki cookies
5fantastic sp. z o.o. posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto utworzone przez użytkownika w ramach Serwisu jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne dane do konta.

Prawa autorskie
5fantastic sp. z o.o. zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych 5fantastic sp. z o.o.

Odpowiedzialność 5fantastic sp. z o.o.
5fantastic sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów ani żadnych innych informacji umieszczonych przez użytkowników w ramach Serwisu, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd. 5fantastic sp. z o.o. zastrzega możliwość tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji wszelkich materiałów i innych informacji przez użytkowników Serwisu i udostępniania jakichkolwiek innych usług w ramach Serwisu.

Poprawność działania Serwisu
5fantastic.pl prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże 5fantastic sp. z o.o. nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

Odesłania do innych stron internetowych
Z faktu że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich nie wynika, że 5fantastic sp. z o.o.ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

1.1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, o ile nie zostało to odrębnie wyraźnie wskazane, oznaczają:

Materiały

Udostępnione, przesłane lub zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu treści takie jak: pliki tekstowe, pliki audio, treści video takie jak: filmy, zwiastuny oraz komentarze, opinie i wszelkie inne informacje.

Operator

Właściciel Serwisu - 5fantastic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34/308, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311424, posiadająca numer NIP 8522540165.

Punkty

Jednostki gromadzone na koncie Użytkownika, służące do płatności za określone Usługi.

Program ONE WAY

a) Program komputerowy udostępniony na jednej ze stron Serwisu do pobrania i zainstalowania w komputerze Użytkownika.

b) Funkcje Programu ONE WAY oraz zasady licencji uprawniającej Użytkownika do korzystania z Programu ONE WAY określa umowa licencyjna wyświetlana każdorazowo podczas instalacji Programu ONE WAY.

Regulamin

Niniejszy regulamin.

Serwis

Witryna internetowa dostępna pod adresem www.5f.pl lub www.5fantastic.pl.

Usługi

Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu.

Użytkownik

Osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis.

II. Postanowienia ogólne

2.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.5f.pl lub www.5fantastic.pl oraz z Usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2.2.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.3.

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi polegające na możliwości korzystania przez Użytkownika ze wszystkich sekcji Serwisu oraz Programu ONE WAY na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Serwis umożliwia Użytkownikom założenie własnego konta w Serwisie i zarządzanie swoim profilem, przechowywanie plików zawierających Materiały Użytkownika oraz ich udostępnianie innym Użytkownikom, wysyłanie wiadomości do innych użytkowników.

2.4.

Operator informuje, że warunki licencji uprawniającej Użytkownika do korzystania z Programu ONE WAY określone są w umowie licencyjnej wyświetlanej każdorazowo podczas instalacji Programu ONE WAY.

2.5.

Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki (np. wieku, pełniona funkcja, wykonywany zawód). Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

2.6.

Operator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia odpłatności za korzystanie z określonych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Informacja o odpłatności oraz o jej wysokości zamieszczana będzie każdorazowo na stronach internetowych Serwisu.

III. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

3.1.

Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

3.2.

Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.

3.3.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: Aktualna wersja jednej z przeglądarek – Chrome, Mozilla Firefox, IE, Edge, Safari, Opera; 

b) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1366x768.

3.4.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

IV. Rejestracja Użytkowników w ramach Serwisu

4.1.

Operator informuje, że pełen dostęp do zasobów Serwisu oraz korzystanie ze wszystkich Usług w ramach wszystkich sekcji Serwisu oraz Programu ONE WAY możliwy jest po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie, a co za tym idzie – pozostawieniu swoich danych osobowych, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu.

4.2.

Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „DALEJ”.

4.3.

Wypełnienie formularza wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

a) indywidualnej nazwy Użytkownika (login);

b) hasła dostępu do konta;

c) adresu e-mail.

Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne takie jak wiek, wykształcenie, zainteresowania itp.).

4.4.

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik proszony jest o zaznaczenie odpowiednich opcji zgody, których zaznaczenie jest równoznaczne z:

a) potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje on jego postanowienia;

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celach marketingowych oraz na przetwarzanie danych opcjonalnych;

c) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Operatora, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowej drogą elektroniczną.

4.5.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne aby aktywować konto Użytkownika oraz uzyskać pełen dostęp do Usług o których mowa w pkt 4.1 niniejszego Regulaminu.

4.6.

Rejestrując się w ramach Serwisu i zakładając tym samym konto, Użytkownik ma możliwość gromadzenia na swoim koncie Punktów służących do płatności za Usługi określone w pkt 6.2.

4.7.

Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnej nazwy Użytkownika (login) oraz hasła dostępu do konta Użytkownika.

4.8.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za wybór swojego loginu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem loginu. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się loginem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

4.9.

Operator informuje, że usunie dokonaną rejestrację a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika login pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, w szczególności z pkt 4.7.

4.10.

Pełen dostęp do Usług Serwisu o których mowa w pkt 4.1 oraz do konta Użytkownika jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu. Każdorazowe logowanie się Użytkownika w ramach Serwisu z użyciem prawidłowego loginu oraz hasła konieczne jest aby uzyskać dostęp do powyższych Usług oraz do konta Użytkownika.

V. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich.

5.2.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

d) korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

5.3.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora, w sposób określony w pkt 11.6 o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania loginu lub/i hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 7.12.

VI. Zasady korzystania z poszczególnych Usług i opłata za Usługi

6.1.

Zasady instalacji oraz warunki licencji na korzystanie z Programu ONE WAY przez Użytkownika określa umowa licencyjna wyświetlana przy instalacji Programu ONE WAY.

6.2.

Za korzystanie z Usług:

- pobieranie plików innych Użytkowników o ustalonej przez Operatora wielkości;

pobierana jest z góry, w ramach opłaty za wyżej wymienione Usługi, określona ilość Punktów z konta Użytkownika. Informacja o ilości Punktów koniecznych do skorzystania z poszczególnej Usługi, zasady nabycia punktów oraz zasady przeliczania punktów znajduje się w aktualnym cenniku który jest udostępniony na jednej ze stron Serwisu lub będzie udostępniona Użytkownikowi każdorazowo przed skorzystaniem z poszczególnej Usługi.

6.3.

Operator zastrzega, że zgromadzone na koncie Użytkownika punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

VII. Zasady udostępniania, przesyłania i zamieszczania Materiałów w Serwisie

7.1.

Po zarejestrowaniu się w Serwisie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może w ramach sekcji Serwisu oraz w ramach Programu ONE WAY, udostępniać, przesyłać lub zamieszczać Materiały wyłącznie własnego autorstwa lub w stosunku do których przysługują mu nieograniczone w czasie i przestrzeni, ani nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w zakresie umożliwiającym udostępnienie, przesłanie lub zamieszczenie Materiałów przez Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.2.

Operator informuje, że Materiały przesyłanie lub zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie, odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.3.

Użytkownik jest administratorem danych osobowych, które mogą bya przez Użytkownika przesyłane lub zamieszczone w Serwisie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszystkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Niniejszym Użytkownik powierza Operatorowi ww. dane do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia przez Operatora Usług.

7.4.

Udostępnienie, przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

7.5.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Materiałów udostępnionych, przesłanych lub zamieszczonych przez tego Użytkownika. Wyżej wymienione prawa do Materiałów przysługują Użytkownikowi niepodzielnie i bez ograniczeń oraz nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

7.6.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Materiałów których treść byłaby sprzeczna z prawem lub których posiadanie lub wykorzystywanie przez Serwis jest nielegalne.

7.7.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie udostępniać, przesyłać ani zamieszczać Materiałów, o ile takie Materiały są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich a także praw do wykorzystywania wizerunku), chyba, że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego na udostępnienie, przesłanie lub zamieszczenie danego Materiału.

7.8.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że udostępniając, zamieszczając lub przesyłając Materiały, które ze względu na swoją zawartość nie powinny być dostępne dla osób poniżej 18 roku życia, oznaczy te Materiały informacją: „ze względu na zawartość materiały przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia”.

7.9.

Operator zastrzega sobie prawo do:

a) możliwości usunięcia z Serwisu Materiałów, bez powiadomienia Użytkownika, jeśli nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;

b) możliwości usunięcia z Serwisu Materiałów, bez powiadomienia Użytkownika, jeśli nie spełniają wymogu określonego w pkt 7.8.;

c) rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości udostępniania, przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika Materiałów.

d) możliwości usunięcia z Serwisu, bez powiadomienia Użytkownika materiałów posiadających status prywatny, których czas przetrzymywania w Serwisie wynosi ponad 30 dni.

7.10.

Operator zastrzega sobie również prawo usunięcia z Serwisu danego Materiału bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Materiału, a w szczególności jeżeli Operator otrzyma lub uzyska informację o tym, że Materiały:

a) naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;

b) nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;

c) propagują ideologię nazizmu, komunizmu lub kwestionują prawdę historyczną;

d) zawierają treści erotyczne,

pornograficzne, sceny przemocy lub z innych względów nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia;

e) godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

f) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

g) są obraźliwe lub stanowią lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub innych określeń powszechnie uznanych za obraźliwe);

h) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.

7.11.

Użytkownik udostępniając, przesyłając lub zamieszczając w Serwisie Materiał zawierający zdjęcia Użytkownika lub jakiekolwiek inne informacje dotyczące osoby Użytkownika może zabezpieczyć je hasłem przed nieuprawnionym dostępem.

7.12.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora, klikając na klawisz powiadomienia „zgłoś nadużycie regulaminu” za każdym razem kiedy uważa, że Materiał udostępniony, przesłany lub zamieszczony w Serwisie zawiera treści niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. Polityka Prywatności

8.1.

Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Operatora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.2.

Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8.3.

Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Operator przetwarza dane Użytkowników określone w pkt 4.3. Użytkownik Serwisu może powierzyć Operatorowi do przetwarzania również dane opcjonalne.

8.4.

Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Operatora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Operator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.

8.5.

Operator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne dane do konta. Użytkownik Serwisu może przed podjęciem korzystania z Serwisu jak również w jego trakcie zadecydować o usunięciu z Serwisu danych dostępu do konta wykorzystując w tym celu opcję „zapamiętaj logowanie” udostępnianą przy logowaniu się do Serwisu. W przypadku dezaktywowania tej opcji dane dostępu do konta zostaną automatycznie usunięte z Serwisu z chwilą zamknięcia przeglądarki.

8.6.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

8.7.

W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Operatorem w sposób określony w pkt 11.6 niniejszego Regulaminu.

IX. Odpowiedzialność Operatora

9.1.

Operator prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

9.2.

Operator zastrzega sobie możliwość do wycofania lub modyfikacji określonych opcji czy sekcji Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub z innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją opcji lub sekcji Serwisu.

9.3.

Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;

b) treść Materiałów, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodności z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;

c) udostępnienie, przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów, w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne bądź prawa do wizerunków osób figurujących w Materiałach lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej;

d) szkody spowodowane treścią Materiałów, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu;

e) skutki spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika obowiązku informacyjnego zawartego w pkt 7.8;

f) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

g) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła dostępu Użytkownika;

h) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;

i) przypadkowe lub omyłkowe usunięcie treści Materiałów lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;

j) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

9.4.

Z faktu, ze Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

X. Zakończenie korzystania z Serwisu

10.1.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji lub sekcji Serwisu.

10.2.

Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) udostępni, prześle lub zamieści w Serwisie Materiał i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu w szczególności z pkt 7.5. – 7.7.;

c) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

d) naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w pkt 5.2.;

e) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

10.3.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

10.4.

Operator informuje, że w przypadku zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika, z jakichkolwiek przyczyn o których mowa powyżej, punkty ulegają skasowaniu, a w szczególności nie podlegają wymianie na gotówkę.

10.5.

Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

XI. Postępowanie reklamacyjne

11.1.

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: reklamacja@5f.pl lub na adres korespondencyjny: 5Fantastic Sp. z o.o. Ul. Okrzei 5A 71-272 Szczecin

11.2.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e- mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

11.3.

Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

11.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Operatora.

11.5.

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

11.6.

Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: pomoc@5f.pl.

XII. Postanowienia końcowe

12.1.

Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

12.2.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.

12.3.

Operator zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.

12.4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

12.5.

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

12.6.

Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.7.

Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.

Korzystamy z Cookies i Local Storage

W celu utrzymywania sesji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych oraz identyfikacji korzystamy z Cookies oraz Local Storage, które bez zmian ustawień przeglądarki zapisują informacje o Tobie oraz dane na Twoim komputerze. Jeśli rozumiesz zagrożenia z tego płynące oraz akceptujesz wykorzystanie przez nas Cookies kliknij TUTAJ. W innym wypadku opuść stronę.